ផ្ទះវីឡានៅគោកចកក្រុងសៀមរាប

Location

Siem Reap

Type

Villa for rent

Units

Share


1/16
Property Attributes

 • Code SR098723
 • Price $350/Month
 • Location Siem Reap
 • AddressKouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
 • Units1
 • Last update10 Jul 2021
 • Update bySim Samedi
 • Page view34
Check Available Units
Property Features

 • ទំហំដី/ Land Size 4.2m x 20m
 • ទំហំផ្ទះ/ House Size 4.2m x 14m
 • វ៉េរ៉ង់ដា/ Balcony
 • មានសំភារៈ/ Furnished
 • មិនលិចទឹក/ Non-Flooding
 • នៅលើផ្លូវធំ/ On main road
Property Description

- តម្លៃក្នុង១ខែ/ Rental Price $350 Per Month

- កិច្ចសន្យា១ឆ្នំឡើង/ Contract 1 Year Up

- ១ឆ្នាំកក់២ខែ/ Deposit 2 Months Per Year

- បង់មុន១ខែ/ Pay In Advance 1 Month

Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]